דלג לתוכן המרכזי
logo

תנאי שימוש לאתר Zen Energy

1. כללי

1.1 ברוכים הבאים לאתר Zen Energy בכתובת https://zen-ev.com (להלן: "האתר"), המופעל על ידי זאן אנרגיה טעינה בע"מ מספר חברה 51-65188-18 מרחוב מוטה גור 30 תל אביב (להלן: "החברה").

1.2 תנאי השימוש להלן (להלן: "תנאי השימוש") מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם הגולש או עושה שימוש באתר, במידע, בתכנים ובשירותים הכלולים בו (להלן: "המשתמש"). הגלישה והשימוש באתר ייחשבו להסכמה מצד המשתמש לכל התנאים וההתניות הכלולים בתנאי השימוש. יובהר, כי המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתנאי השימוש, אולם אם אינו מסכים לאמור בהם, עליו לצאת מהאתר ולא לעשות שימוש בו או בתכנים המוצגים בו או בשירותים המוצעים באמצעותו.

1.3 תנאי שימוש אלה חלים על השימוש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים המוצעים בו באמצעות מכשירי תקשורת שונים לרבות מכשיר טלפון סלולרי חכם ("סמארטפון") ומחשב לוח ("טאבלט"(. ניתן להשתמש באתר באמצעות מכשיר אשר תואם את דרישות ההפעלה של האתר. החברה אינה אחראית לכך כי דרישות אלו תהיינה תואמות למכשיר אשר ברשותך או שהאתר, כולו או חלקו, יפעל כהלכה במכשירך.

1.4 אין בתנאי השימוש כדי לגרוע או לשנות מכל הסכם אחר בין המשתמש לבין החברה. יש לראות בתנאי שימוש אלה ובמסמכים ובהסכמים האחרים של המשתמש מול החברה כמשלימים אחד את השני. בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש לבין הסכמים ומסמכים אלו, יגבר האמור בהסכמים ובמסמכים אלו.

1.5 זמינות המידע והתכנים במסגרת האתר אינה תמידית ולעיתים אף כפופה להוראות הדין או להסכמים של החברה ו/או מי מטעמה עם צדדים שלישיים, לפיכך החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר יישום, שירות, מוצר או תוכן ספציפי מהאתר, מעת לעת, באופן מידי וללא התראה מראש ובכפוף לדין החל, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

1.6 החלוקה בתנאי השימוש לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. כל האמור במסמך זה בלשון זכר – אף נקבה במשמע. כל האמור במסמך זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

2. שימוש באתר

2.1 השימוש באתר, במידע ובתכנים הכלולים בו ניתנים לשימוש כמות שהוא (as-is). כל המידע והנתונים הכלולים באתר, לרבות מידע אודות המוצרים והשירותים המוצעים דרך האתר, מעודכנים ונכונים אך ורק ליום המצוין בהם או לצדם.

2.2 במסגרת השימוש באתר עשויה החברה לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "אתרים מקושרים") בהם יוכל המשתמש, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים. ייתכן כי באתרים ובדפים אלו יתבקש המשתמש להירשם, למסור פרטים שונים וכו'. מוסכם כי אין לחברה כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של האתר אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שיבצע המשתמש בקשר אליהם הינן באחריותם של המשתמש ושל בעלי האתרים המקושרים בלבד ולמשתמש לא תהיה והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגד החברה ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו.

2.3 היה והמשתמש עושה שימוש באתר עבור אדם אחר, המשתמש מתחייב כי יש בידיו את כל ההסכמות, ההיתרים והאישורים להתקשר בשם אותו אדם מול החברה וכי אותו אדם יקבל על עצמו תנאי שימוש אלו, כאילו התקשר ישירות מול החברה. המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בכל נזק או אבדן שייגרמו לחברה ו/או מי מטעמה כתוצאה מתביעה ו/או דרישה שתועלה על ידי אדם בגין שימוש באתר, בתכנים ובשירותים המוצעים דרכו, בשמו על ידי המשתמש.

2.4 שום מידע המתפרסם באתר אין מטרתו, ולא יפורש, כייעוץ, המלצה, הצעה מחייבת, חוות דעת לגבי כדאיות ביצוע או הימנעות מביצוע עסקה ו/או פעולה כלשהי.

2.5 רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות, ורק הם.

3. הגבלת השימוש באתר

3.1 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע ממשתמש מלעשות כל שימוש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

3.2 המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

3.3 המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש;

3.4 המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצד ג' כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר;

3.5 לפי שיקול דעתה הסביר של החברה בנסיבות עניין ספציפי;

3.6 קיים איום על הביטחון או השלמות של נכסי החברה ו/או תשתיות מערכות המידע שלה;

3.7 חסימה, הפסקה או הגבלת השימוש על ידי החברה נדרשת כדי להגן על זכויות, רכוש או בטיחות של החברה, משתמשים או הציבור.

3.8 למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין האמור לעיל ואין בחסימה, הפסקה או הגבלת השימוש על ידי החברה כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלו.

4. רכישת מוצרים או שירותים דרך האתר

החברה תהיה רשאית (אך לא חייבת), מעת לעת, להציע את רכישתם של מוצרים או שירותים שונים דרך האתר, בכפוף לאמור בסעיף 4 זה להלן.

כללי

4.1 כל הזמנה של מוצר כפופה לאישור החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאשר, לדחות או להגביל הזמנה כלשהי, על פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין (לדוגמא, בשל חוסר במלאי, סירוב חברות כרטיסי אשראי, וכו') ולא תתקבל כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

4.2 כל הסכומים והמחירים של מוצרים או שירותים הנמכרים על ידי החברה ומוצגים באתר כוללים מע"מ (במידה וחל תשלום מע"מ על הרכישה לפי כל דין), אלא אם צוין מפורשות אחרת. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים/השירותים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה על ידי המשתמש, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים.

4.3 תנאי לביצוע הזמנות באמצעות האתר הוא החזקה של המשתמש בכרטיס אשראי תקף (שלא הוגבל או נחסם מכל סיבה שהיא). יתאפשר שימוש בכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי. היה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי של צד שלישי כלשהו, השימוש בכרטיס האשראי הנ"ל הנו על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי, וכי המשתמש יישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את החברה באופן מידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של המשתמש בכרטיס אשראי כאמור.

4.4 אם המשתמש הינו קטין, הוא רשאי להשתמש באתר או לרכוש מוצר אך ורק באישור הורה ו/או אפוטרופוס חוקי. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק שירות, למכור מוצר, וכן לבטל עסקאות ו/או הזמנות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקרה שהמשתמש הינו מתחת לגיל 18.

4.5 מובהר בזאת כי על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר באופן מדויק ועדכני. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שההזמנה תיקלט, תתבצע או שההזמנה תגיע ליעדה ו/או במועד המבוקש, וללקוח לא תהא כל זכות, דרישה, טענה ו/או תביעה כנגד החברה בשל כך. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע הלקוח בהקלדת נתונים בקשר עם ביצוע ההזמנה באתר, לרבות טעות בהקלדת מועד האספקה, מקום האספקה, פרטי אמצעי תשלום, הערות שונות וכיו”ב.

4.6 המשתמש מתחייב בזאת כי כל הפרטים אותם הזין במהלך ביצוע הרכישה יהיו נכונים, מדויקים, מעודכנים ומלאים. הגשת פרטים כוזבים עשויה לעלות כדי עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים על פי דין.

4.7 עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוח יישלח ללקוח אישור על קליטת ההזמנה ובמקביל תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי או אמצעי התשלום בו נעשה שימוש לצורך ביצוע ההזמנה. עם אישור ההזמנה, יישלח ללקוח בדוא"ל אישור הזמנה בהתאם לכתובת שנמסרה על ידיו הלקוח בעת עריכת ההזמנה. במקרה בו לא אושרה ההזמנה על-ידי חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה על כך בעת ביצוע ההזמנה והוא יידרש למסור אמצעי תשלום חלופי. קבלת האישור האמור בדבר עריכת ההזמנה אינה מהווה אישור של החברה בדבר זמינות פריט כלשהו של ההזמנה, והחברה שומרת לעצמה את הזכות, בשיקול דעתה הבלעדי, לבטל הזמנות אשר אין באפשרותה לספק במועד המבוקש ו/או ליצור קשר עם הלקוח לצורך שינוי פרטי ההזמנה.

4.8 ביצוע הזמנות של מוצרים דרך האתר כפופה לזמינות המלאי של כל מוצר ומוצר בעת ביצוע ההזמנה (אם אף חוסר הזמינות במלאי לא צוין באתר). החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים המפורסמים באתר או לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר. החברה רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה. היה והמוצר אינו קיים במלאי, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה כלפי החברה.

4.9 תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את החברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי ככל ויש פער בין תמונת מוצר המוצגת באתר לבין תיאור המפרט של המוצר, יגבר התיאור של מפרט המוצר על תיאור המוצר הנשקף מתמונת המוצר.

4.10 החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ובכפוף לאמור בדין החל, החברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

אספקה; מדיניות משלוחים

4.11 בכפוף לאישור ההזמנה על ידי החברה, הלקוח יהיה רשאי לקבל את המוצרים באמצעות איסוף עצמי או באמצעות שליח עד הבית, עד לכתובת שהוזנה על ידי המשתמש בעת ביצוע ההזמנה.

4.12 אספקת המוצרים שנרכשו באמצעות האתר בדרך של איסוף עצמי, תתבצע באחד מסניפי החברה בקריית ביאליק, רמלה, חולון ו/או באר שבע, בהתאם לבחירת המשתמש בעת ביצוע ההזמנה ובכפוף למועדי האספקה כמפורט בסעיף 4.14 להלן.

4.13 אספקת המוצרים שנרכשו באמצעות האתר באמצעות שליח עד לכתובת שהוזנה על ידי המשתמש בעת ביצוע ההזמנה, תתבצע תמורת תשלום דמי משלוח, בשיעור כפי שיתפרסם באתר, מעת לעת.

4.14 לפרטים אודות זמני איסוף עצמי, זמני משלוח, רשימת יישובים מרוחקים, מגבלות על שילוח וכו' לחץ כאן. [אנא הוסיפו קישור מתאים]

4.15 היה ואין ביכולתה של החברה ו/או חברת המשלוחים מטעמה לבצע את המשלוח עד למיקום האספקה שנתבקש עקב גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או הנחיות של הרשויות המוסמכות או רשויות הצבא, צווי הגבלת פעילות וכו', יובהר העניין ללקוח על ידי החברה ויימצא פתרון מוסכם על הצדדים ובכל מקרה לא ייחשב הדבר הפרה של החברה.

4.16 משלוח שהוחזר לחברה מסיבה כלשהי שאינה קשורה לחברה, יישלח בשנית ללקוח בכפוף לתשלום דמי משלוח נוספים.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

4.17 ביטול עסקה ייעשה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה לחברה, באחת מהדרכים האמורות בסעיף ‏4.24 להלן.

4.18 משתמש יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר, מכל סיבה שהיא, מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר (14) ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.

4.19 משתמש יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת שירות, מכל סיבה שהיא, בתוך ארבעה עשר (14) ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

4.20 במקרה של ביטול עסקה מצד הלקוח עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים אשר נמסרו ללקוח בנוגע למוצר או השירות או עקב אי-אספקת המוצר או השירות במועד שנקבע לכך או בשל כל הפרה אחרת של תנאי העסקה מצד החברה, תחזיר החברה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ותמסור ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה דמי ביטול כלשהם. ככל והלקוח קיבל את המוצר, עליו להעמידו לרשות החברה במקום בו נמסר לו המוצר.

4.21 במקרה של ביטול עסקה על ידי הלקוח מכל סיבה אחרת שאינה מפורטת בסעיף ‏4.19 לעיל, אשר נעשה בפרק הזמן כאמור בסעיף ‏4.17 או ‏4.18 לעיל, תחזיר החברה ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, והחברה תהיה רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% משווי העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.

4.22 במקרה של ביטול עסקה לה הלקוח זכאי לפי דין או לפי הסכמת החברה, ככל והלקוח קיבל את המוצר, על הלקוח להחזיר את המוצר לידי החברה.
בכל מקרה בו סיבת הביטול אינה נובעת מפגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו ללקוח בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או בשל כל הפרה אחרת של תנאי העסקה מצד החברה כזה, עלויות שילוח המוצרים אל החברה תושתנה על הלקוח.

4.23 על אף האמור לעיל, מובהר בזאת, כי לקוח שהינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, יהיה רשאי לבטל עסקה בתוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שההתקשרות בין החברה לבין הלקוח כללה שיחה, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. במקרה כזה, החברה תהיה רשאית לדרוש מהלקוח להציג בפניו תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

4.24 החזרת מוצרים על ידי הלקוח במקרה של ביטול עסקה (לה זכאי הלקוח על פי דין) לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשות הלקוח, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה או שנעשה בו שימוש, על ידי הלקוח, המשנה מצבו של המוצר לרעה, כפופה לזכותה של החברה לתבוע את נזקיה בשל כך ו/או להפעלת כל סעד או תרופה העומדים לחברה לפי כל דין, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

4.25 הלקוח יהיה רשאי להודיע לחברה על ביטול עסקה בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן:

בטלפון: 5619*

בפנייה בדואר רשום בכתובת: מוטה גור 30, תל אביב

בדואר אלקטרוני: info@zen-ev.com

באמצעות פנייה באתר האינטרנט תחת "מדיניות החזרת מוצרים".

4.26 בהודעת הביטול יפרט הלקוח את שמו. לצורך זירוז הטיפול בפנייה, מומלץ לציין במסגרת ההודעה גם את הסיבה לביטול, לרבות, הפגם או אי ההתאמה של המוצר – ככל שרלוונטי, מספר הזמנה וכל פרט אחר בקשר עם ההזמנה הרלוונטית.

4.27 כל זיכוי כספי יועבר לכרטיס האשראי או לאמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

4.28 במידה ומסיבה כלשהי לא ניתן יהיה לספק את המוצר או השירות שהוזמן, הלקוח יזוכה בסכום הרכישה.

5. מדיניות פרטיות

למדיניות הפרטיות של האתר, לחץ כאן.

6. קניין רוחני

6.1 מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני המסחר, הסודות המסחריים וזכויות היוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר ובכל חלק בו, לרבות (ומבלי לגרוע): תכנים, מוצרים ושירותים המוצעים בו, עיצוב, look & feel, logos, ממשקים, מאגרי נתונים, קבצים, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד – הוא של החברה בלבד ו/או של צדדים שלישיים, לפי העניין, והם מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל זכות שלא הוקנתה לך במפורש על פי תנאים אלה תישמר בידי החברה ו/או של צדדים שלישיים בעלי הזכויות.

6.2 החברה מעניקה למשתמש זכות שימוש מוגבלת ומותנית באתר בכפוף לתנאים הבאים: (א) זכות השימוש אינה בלעדית; (ב) זכות השימוש כפופה לקיום הוראות תנאי שימוש אלה וכן להוראות כל דין; (ג) זכות השימוש הנה אישית והיא אינה ניתנת להעברה, להמחאה או להסבה ולא ניתן לתת בה רישיונות משנה; (ד) זכות השימוש הדירה ומוגבלת בזמן והיא עשויה להיות מבוטלת על ידי החברה בכל עת ומכל סיבה שהיא ללא נימוק, על פי שיקול דעתה הסביר של החברה בנסיבות העניין. אין באמור כדי להוות ויתור מצד החברה על זכויות הקניין הרוחני שלה באתר ובנכסיה האחרים.

6.3 נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לתקן, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לפרסם, להפיץ, להמיר קוד, להפריד, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering), או למכור, להשכיר, להלוות באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מן המידע והתכנים הכלולים באתר ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה ו/או של בעל הזכויות בתכני האתר (לפי העניין). כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה או (לפי העניין) של צדדים שלישיים, ללא הסכמתה המפורשת לכך של החברה או (לפי העניין) הצד השלישי הרלוונטי, בכתב ומראש.

6.4 סימני המסחר באתר הם קניינה של החברה או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים או שותפים עסקיים – קניינם של אלו בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם של החברה או (לפי העניין) אותם צדדים שלישיים כאמור לעיל, בכתב ומראש.

6.5 המשתמש מתחייב שלא להסיר או להפריד מתכני האתר כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה או צדדים שלישיים, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®).

6.6 המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.

6.7 האתר עשוי להשתמש ברכיבי צד שלישי הכפופים לרישיונות של צדדים שלישיים (להלן: "רכיבי צד שלישי"), בהם המשתמש רשאי להשתמש אך ורק בכפוף לעמידתו בתנאי הרישיון החלים על רכיבים אלו. במקרה של סתירה בין תנאי הרישיון של רכיב צד שלישי ותנאי שימוש אלה, תנאי הרישיון של רכיב הצד השלישי הרלוונטי יגברו, וזאת אך ורק בקשר עם רכיבי הצד השלישי. תנאי שימוש אלה אינם חלים על כל רכיבי הצד השלישי הנלווים ו/או הכלולים באתר, והחברה מסירה כל אחריות הקשורה בכך. החברה אינה היוצר, הבעלים או נותן הרישיון של רכיבי צד שלישי, והיא אינה מעניקה כל מצג או התחייבות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, בדבר איכות, יכולות, תפעול, ביצוע או התאמתו של רכיב צד שלישי זה או אחר. אין לראות באתר או בכל חלק ממנו כתוכנת "קוד פתוח".

7. חובות המשתמש

השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים:

7.1 הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים המצויים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. למעט וככל ונקבע אחרת בהסכמה בין החברה לבין המשתמש, אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. אין לעשות שימוש במידע ובתכנים המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש מתחייב כי הוא יימנע מלאגור מידע ותכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע ותכנים כאמור ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.

7.2 המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע, בתכנים, בשירותים המופצים או הכלולים בו אך ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תנאי השימוש.

7.3 המשתמש מתחייב שלא לקשר (link) לאתר ו/או להשתמש בו ו/או במידע, בתכנים, ובשירותים הכלולים בו לרבות על ידי יצירת סביבת דפדפן, תיחום (frame) או יצירת העתק (mirror) לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (ב) מידע או חומר אחר שאינו חוקי או האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של החברה ו/או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או (ד) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה.

7.4 המשתמש מתחייב שלא לפגוע, להכביד או לשבש את פעולת האתר או השרתים המאחסנים את האתר, או להפר כל חוק, תקנה, דרישה, נוהל או מדיניות של שרתים כאמור, לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול ובלתי סביר על תשתית האתר או לעקוף את האמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר, לרבות אמצעים המיועדים למנוע שימוש בלתי מורשה באתר. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או להחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.

7.5 המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם תנאי השימוש ו/או כל דין, היא תהיה רשאית להפסיק פעילותו של המשתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP או כל פעולה אחרת, להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.

8. הגבלת אחריות

8.1 מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלו, בכל מקרה ובשום מצב החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי לכל אחד מאלה:

8.1.1 לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב), אשר יגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או מעשה או מחדל של החברה ו/או מי מטעמה;

8.1.2 לכל נזק (למעט נזקי גוף), ישיר או עקיף, שנגרם בקשר עם המוצרים שהוזמנו דרך האתר ו/או עקב השימוש בהם;

8.1.3 לכל נזק שנגרם עקב שימוש שאינו סביר ו/או בניגוד להוראות היצרן ו/או בניגוד או על אף הוראות או המלצות של הרשויות המוסמכות;

8.1.4 לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר ו/או במוצר ו/או בשירות הכלולים בו ו/או בכל הקשור עם מי מאלה (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בחברה, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, לרבות צווי השבתה או מגבלות תנועה (לרבות כתוצאה מנגיף ה-COVID-19 או נגזרותיו) ו/או שהייה, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור;

8.1.5 לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת).

8.1.6 לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת.

8.1.7 לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו למשתמש כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים מהאתר ו/או הורדת האתר (או חסימת הגישה אליו) לצמיתות או לפרקי זמן סבירים ומקובלים לצרכי תחזוקה ו/או שדרוג. החברה אינה מתחייבת להודיע למשתמש מראש על חסימה או הורדת האתר לצרכים כאמור.

8.1.8 השימוש הרציף באתר תלוי, בין השאר, בזמינותן, תקינותן ושרידותן של רשת האינטרנט ו/או (לפי העניין) רשת התקשורת הסלולארית, אשר כידוע, בחלק מן הזמנים ו/או האזורים במדינת ישראל אינה מלאה ורציפה. החברה ו/או מי מטעמה, לא יישאו באחריות לכל הפסד, הוצאה, אובדן או נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם בקשר לפעילות או אי פעילות של האתר, ובכלל זה (ומבלי לגרוע) בקשר לטעות, תקלה או כשל טכני או אחר בצפייה במידע.

8.1.9 האתר עשוי לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות ומובהר בזאת למשתמש כי אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בדרך העברתם והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

8.1.10 רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. החברה נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן במסגרת השימוש באתר, אולם על המשתמש לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר. החברה אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. בגלישה באתר, והמשתמש משחרר את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמו בקשר לכך.

9. יצירת קשר

9.1 לצורך פניה או בירור בכל נושא הקשור לאתר או לשירותים המוצעים בו ניתן לפנות לחברה בדוא"ל: info@zen-ev.com.

10. שונות

10.1 החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות תנאי השימוש, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמשים או יידועם מראש, למעט במקרה של יידוע המשתמשים בעת עריכת שינויים מהותיים או ככל ונדרש על פי דין. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקפם בתום שלושים (30) ימים ממתן ההודעה עליהם, למעט אם השינוי נובע מדרישה חוקית או רגולטורית או אז ייכנס השינוי לתוקפו על פי אותה דרישה. נוסחם המחייב של תנאי השימוש הנם אלה שיופיעו מעת לעת באתר. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתנאי השימוש. המשך השימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור המשתמש בדבר קבלת השינויים. מומלץ למשתמש לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעיין בשינויים שחלו (אם חלו) בתנאי השימוש.

10.2 הוראות תנאי שימוש אלה, אשר על פי טבען שורדות את סיום ההתקשרות בכדי לקיים את מטרות התנאים, יישארו בתוקף. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הסעיפים בדבר קניין רוחני, הגבלת אחריות ושונות, ימשיכו לחול אף לאחר סיום ההתקשרות בין החברה לבין המשתמש.

10.3 כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לאתר לרבות, אך לא רק, בקשר עם התכנים, המוצרים והשירותים המצויים או המוצעים בו, ידונו על פי דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו והצדדים שוללים במפורש סמכות של כל בית משפט אחר לעניין זה ותחולתו של כל דין זר.

10.4 במידה והוראה מהוראות תנאי השימוש, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי, במידת האפשר, לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.

10.5 כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של החברה על זכות כאמור.

10.6 המשתמש אינו רשאי להמחות, להעניק רישיון-משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיו או את התחייבויותיו, כולן או מקצתן, על פי תנאי שימוש אלה או הסכמים אחרים בין החברה לבין המשתמש לצד שלישי כלשהו ללא הסכמת החברה מראש ובכתב. החברה תהיה רשאית להמחות או להעביר את התחייבויותיה על פי תנאי שימוש אלה או הסכמים אחרים של החברה מול המשתמש לצד שלישי, ללא מגבלה וללא חובת הודעה על כך, ובלבד שזכויות המשתמשים לא תיפגענה.

כל תיקון לתנאי שימוש אלה לא יהיה בעל תוקף משפטי מחייב אלא אם כן נעשה בכתב על ידי החברה.

תאריך עדכון אחרון: 10 November 2023